Integrál Pszichológia Képzés  ›   Tanáraink

Tanáraink

Hodnik Ildikó

Hodnik Ildikó va­gyok, újságíró, író, életvezetési tanácsadó. Az észérveket szerető Szűz je­gyé­ben születtem, ám a transz­cen­dens tit­kok­ra fo­gé­kony Skor­pió asz­cen­dens­sel. Mindkét tulajdonságomnak örülök.

Pécsett végeztem a tudományegyetem (akkor JPTE) magyar-történelem szakán. Szinte azonnal felvettek az Universitas nevű egyetemi laphoz. Cikkeket negyed évszázada írok, a megyei lapnál, a Dunántúli Naplónál pedig pontosan húsz évet töltöttem el. Lapomnál újságíróként, rovatvezetőként, szerkesztőként dolgoztam, kulturális témákról írtam, és éveken át nőknek szóló oldalakat is összeállítottam. Jelenleg is kiélem a nyomtatott sajtó iránti szerelmet a lap havonta megjelenő magazinjának szerkesztésével.

Íróvá „A lélek teste” tett. Az aura jelenségeivel foglalkozó könyv másfél évtizednyi kutatás terméke, maga az írás hét évig tartott. Könyvemben nézetek, tanítások, elméletek, kísérletek és tapasztalatok szerepelnek, de saját élményeimet is közlöm. Az olvasót mindezzel saját útkeresésre csábítom. Sok helyen figyelmeztetem a veszélyekre, amelyek a spirituális kalandozókat érhetik, és arra buzdítom, hogy gondolkodjon, tegyen fel új kérdéseket. Miközben gyűjtöttem az ismereteket, azt találtam, hogy a parapszichológai jelenségek hátterében is fizikai törvényszerűségek állnak. Energiák és rezgések rejlenek a világ alkotóelemei mögött, és ezeknek egy részét érzékeny emberek észlelni tudják. Engem az emberek körüli láthatatlan, de megérezhető energiák izgattak, és az, ezek milyen kapcsolatba tudnak kerülni egymással.

Az ezo­te­ri­kus té­mák­kal hu­szon­éve­sen kezd­tem el ko­mo­lyab­ban fog­lal­koz­ni. Kide­rült, hogy jó ér­zé­kem van a dol­gok elő­re­jel­zé­sé­hez, a jós­lás­hoz, de mert szeretem a miérteket is keresni a jelenségek mögött, az ösz­tö­nös ön­fej­lesz­tés mel­lett a prekogníció tu­da­to­sabb ta­nul­má­nyo­zá­sá­ba kezd­tem. A meg­fog­ha­tat­lan vi­lág te­rén el­ső lé­pé­sei­met a má­gia bi­ro­dal­má­ban tet­tem meg, és ma is örü­lök en­nek, mert sem­mi más nem mu­tat­ja meg job­ban, mi­lyen nagy ve­szé­lyek fe­nye­get­he­tik a spi­ri­tuá­lis ku­ta­tót, ha fe­le­lőt­le­nül ját­szik a vi­lág­erők­kel. A Silva-féle agy­kont­roll el­vég­zé­se lé­nye­ges for­du­ló­pont volt az éle­tem­ben 1991-ben, mert az ott ta­nult egyik tech­ni­ká­nak kö­szön­het­tem, hogy 27 éve­sen átél­tem a lé­lek­ke­reszt­sé­get: az egész éle­te­met azóta is meg­ha­tá­ro­zó halálközeli él­ményt, és meg­bi­zo­nyo­sod­tam a fel­té­tel nél­kü­li, be­fo­ga­dó is­te­ni sze­re­tet lé­te­ző va­ló­sá­gá­ban.

A kö­vet­ke­ző évek­ben megis­mer­ked­tem az ener­gia­gyó­gyá­szat, a reiki alap­ele­mei­vel, az aszt­ro­ló­giá­val, és gyűj­töt­tem a tu­dást előadá­so­kon, mes­te­rek­től és köny­vek­ből. Meg­ta­nul­tam az au­ra extraszenz ér­zé­ke­lé­sét, és kiala­kí­tot­tam sa­ját, komp­lex auravizsgálati mód­sze­re­met. Foly­tat­tam kí­sér­le­te­ket az ér­zé­ke­lé­sen tú­li ész­le­lé­sek té­ma­kö­ré­ben, és fej­lesz­tet­tem prekogníciós ké­pes­sé­gei­met, ame­lyek­kel tá­mo­gat­ni tud­tam az élet­ve­ze­té­si kér­dé­sek­ben hoz­zám for­du­ló­kat. Ta­pasz­ta­la­tot sze­rez­tem a médiumi mű­kö­dés te­rü­le­tén, tar­tot­tam előadá­so­kat az ese­mé­nyek szub­jek­tív elő­re­jel­zé­se és az au­ra ész­le­lé­se té­ma­kö­ré­ben, s dol­goz­tam együtt ön­fej­lesz­tő spi­ri­tuá­lis cso­por­tok­kal is.

Jelenleg életvezetési tanácsadóként, támogatóként dolgozom, írom a következő könyvemet, előadásokat tartok, és rendelkezésére állok azoknak, akik életük nehéz szakaszaiban megkeresnek. Hogy ezt a felelősségteljes munkát jobban végezhessem, az utóbbi éveket arra fordítottam, hogy még mélyebben megismerjem a lélek működéseinek törvényszerűségeit. Ezért tanultam pszichopatológiát, transzban végzett imaginációs módszereket, relaxációt és többek között neurolingvisztikai programozást is is, amely segít sikeresebb gondolkodási, problémamegoldási és konfliktuskezelési mintákat kialakítani. És az önképzés most is tart.

Az előadásról

A fő témák, amelyeket érintek:

Makrokozmosz és mikrokozmosz: ősi világerők és az emberi aura. Hogyan lehet az aurát érzékelni? Az emberi erőtér szintjei: a csakrák és az aura rétegei. A fizikai testtől a spirituális testekig. Átalakuló auraterek, változások a humán energiamezőben, párhuzamosan a Földön zajló egyéb változásokkal. Egyéni auravédelmi módszerek. Gyakorlatok.

Auradinamika, vagyis alapvető energiamozgások két vagy több személy között. Energiaelszívás, szeretet- és félelemkapcsolatok. Alappélda: a szerelem. Nagy embertömegekre ható energetikai manipulációk. Néhány szó a gyógyítókról, segítőkről: van-e speciális aura erre? Mire figyeljen az, aki mások energiaterét módosítani akarja?

Szeretném, ha a hallgatóság az ismereteket rendszerbe foglalva látná, e témában ugyanis nem gyakori a rendszerelvű szemlélet, pedig a nagyobb összefüggések átlátásához igen hasznos.